#πρόσωπα

??- ???? ??? É`????(EUROKINISSI/É?Ï???Q??)

ÓõæÞôçóç åðß ôçò áñ÷Þò óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ «Ñõèìßóåéò ÈåìÜôùí Äçìüóéïõ Ñáäéïôçëåïðôéêïý ÖïñÝá, ÅëëçíéêÞ Ñáäéïöùíßá Ôçëåüñáóç Áíþíõìç Åôáéñåßá êáé ôñïðïðïßçóç ôïõ Üñèñïõ 48 ôïõ ê.í. 2190/1920 êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» ôçí ÄåõôÝñá 27 Áðñéëßïõ 2015.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)